Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ODWIEDZINY CHORYCH

Pacjent hospitalizowany w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. w Kup ma prawo do odwiedzin:

 

Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia

z uwzględnieniem poniższych warunków

 1. Odwiedzanie pacjentów jest możliwe we wszystkich oddziałach z wyjątkiem Oddziału Chorób Płuc na odcinku gruźlicy gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin. Pacjenci mogą kontaktować się z najbliższymi poprzez telefon w rozmównicy oddziału lub u pielęgniarki oddziału.
 2. W przypadku odwiedzin na Sali Wzmożonego Nadzoru na Oddziale Chorób Wewnętrznych personel medyczny ma prawo ograniczyć liczbę osób odwiedzających oraz żądać od odwiedzających podporządkowania się poleceniom personelu medycznego.
 3. Przedstawiciele ustawowi albo opiekunowie faktyczni małoletnich pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do całodobowego bezpłatnego (poza wyżywieniem) świadczenia opieki pielęgnacyjnej swoim najbliższym, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. Pobyt w oddziale uzgadniany jest z ordynatorem i pielęgniarką oddziałową.
 4. Odwiedziny nie mogą zakłócać organizacji pracy oddziału jak również pobytu pacjentów w szczególności:
  1. procesu leczenia i pielęgnowania pacjentów;
  2. prawa innych pacjentów do poszanowania intymności i godności.
 5. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn decyzją Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego lekarza może być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin. Informacja o takiej decyzji jest wywieszona w ogólnie dostępnym i widocznym miejscu.
 6. Zaleca się aby jednego pacjenta równocześnie odwiedzały nie więcej niż 2 osoby.
 7. Zaleca się aby odwiedziny odbywały się w godz. 10.00 – 20.00.
 8. W szczególnych przypadkach za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurnego możliwe są odwiedziny w godzinach nocnych.
 9. Nie wolno wychodzić poza oddział z pacjentem małoletnim bez wiedzy personelu medycznego.
 10. Odwiedzający upoważniony przez pacjenta ma prawo do uzyskania w trakcie odwiedzin informacji o leczeniu oraz stanie zdrowia pacjenta.
 11. Odwiedziny mogą odbywać się również na terenie parku szpitalnego                                w godzinach nie kolidujących z harmonogramem oddziału za zgodą personelu medycznego.
 12. Osoby odwiedzające przebywające w salach chorych zobowiązane są do ich opuszczenia podczas wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych.
 13. Ze względów epidemiologicznych dzieci do lat 6 nie powinny uczestniczyć w odwiedzinach.
 14. Dzieci w wieku do lat 16 mogą odwiedzać pacjentów tylko  w towarzystwie osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.
 15. W odwiedzinach nie mogą uczestniczyć osoby z objawami infekcji grypowej, chore na chorobę zakaźną lub będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Osoba odwiedzająca pacjenta zobowiązana jest:
  1. przestrzegać zasad dotyczących odwiedzin;
  2. zachowywać się w czasie pobytu kulturalnie;
  3. podporządkować się poleceniom i wskazówkom personelu;
 17. Osobie odwiedzającej pacjenta zabrania się:
  1. niszczenia mienia szpitalnego;
  2. śmiecenia, siadania na łóżku chorego lub innych pacjentów;
  3. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, używania środków odurzających;
  4. dostarczania pacjentowi alkoholu, tytoniu oraz środków odurzających;
  5. przynoszenia pacjentowi przedmiotów, których posiadanie jest zabronione, jak np. prywatne ubrania, bielizna pościelowa, koc;
  6. wprowadzania (przynoszenia) zwierząt;
  7. dostarczania pacjentom artykułów spożywczych bez porozumienia z lekarzem lub pielęgniarką;
 18. Osoby, które nie stosują się niniejszego regulaminu albo wskazówek personelu szpitala mogą zostać poproszone o opuszczenie oddziału.
 19. Osoby odwiedzające stanowiące zagrożenie dla pacjentów lub pracowników Stobrawskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kup mogą zostać przekazane Policji.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój