Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Deklaracja dostępności

Wstęp

Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: szpital-kup.eu

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 29.07.2020.

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres mailowy: informatyk@szpital-kup.eu lub dzwoniąc na numer telefonu 501 103 910; 691 100 939; 77/403858. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 16.01.2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2021

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Koordynator do spraw dostępności:
Krzysztof Szyndlarewicz – Dyr. ds. Inwestycji i Rozwoju, tel. 77/42 74 713

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
tel. +48 77/4274783
fax. 77/4032853


E-mail: sekretariat@szpital-kup.eu

E-mail: informatyk@szpital-kup.eu
Strona internetowa: szpital-kup.eu

Dostępność architektoniczna

Budynek Stobrawskiego Centrum Medycznego w Kup jest obiektem czterokondygnacyjnym (parter oraz I, II i III piętro). Obiekt zaliczany jest do budynków średniowysokich. W części środkowej szpitala znajduje się Izba Przyjęć, do której prowadzi podjazd dla karetek pogotowia oraz samochodów transportu sanitarnego. Przy Szpitalu od strony Izby Przyjęć oraz wzdłuż ulicy Szpitalnej znajdują się miejsca parkingowe. Dostęp do pomieszczeń Izby Przyjęć odbywa się przez podjazd prowadzący do drzwi wejściowych Izby Przyjęć. Pomieszczenia (sale chorych, gabinety zabiegowe, lekarskie ) znajdujące się na I, II i III piętrze dostępne dla osób na wózkach windą osobową.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Stobrawskim Centrum Medycznym sp. z o. o. z siedzibą w Kup pacjenci niesłyszący, mający problemy z komunikowaniem się mogą skorzystać z pomocy osoby znającej język migowy w sytuacjach, w których załatwiane są sprawy indywidualne związane z pobytem i leczeniem.

Zasady organizacyjne

Tryb planowy

 • Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego można wnieść do SCM w Kup pisemnie lub mailowo z wykorzystaniem n/w druku: WZÓR DRUKU ZGŁOSZENIA – https://szpital-kup.eu/download/file/id/120
 • Wypełniony formularz zgłoszenia można przekazać:
  • pocztą elektroniczną: sekretariat@szpital-kup.eu
  • osobiście w sekretariacie zarządu (budynek administracji, ul Szpitalna 10 w Kup)
  • faksem na numer: 77/40 32 853
 • Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia, co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia.
 • Po przyjęciu zgłoszenia Szpital zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 • Pracownik SCM kontaktuje się bezpośrednio z osobą zgłaszającą, w sposób przez nią wskazany, potwierdzając możliwość realizacji zgłoszenia i jednocześnie ustalając sposób jego realizacji lub informuje o braku możliwości realizacji świadczenia.

Tryb nagły

 • W przypadkach nagłych, usługa tłumacza języka migowego realizowana będzie w formie telefonicznego wezwania tłumacza języka migowego z listy Rejestru tłumaczy języka migowego dostępnego na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój