Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Dom opieki dla seniorów

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018r. zakończyliśmy realizację  pilotażowego projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie uczestniczyło 95 osób, w tym: 60 kobiet i 35 mężczyzn.
Opieką objęci zostali pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. mieszkający na   terenie powiatu opolskiego i namysłowskiego. 

W warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, mogli oni korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych
i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Pacjenci byli przywożeni i odwożeni zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz otrzymywali posiłki ( II śniadanie
 i obiad) w trakcie dziennego pobytu.

W czasie realizacji projektu dla 40 członków rodzin pacjentów ( 8 mężczyzn i 32 kobiet)  zostały przeprowadzone działania edukacyjne prowadzone przez psychologa, pielęgniarkę oraz dietetyka mające na celu wsparcie członków rodzin, opiekunów, którzy znaleźli się w nowej sytuacji – opieka nad osobą niesamodzielną. Tematyka szkoleń była dostosowywana do zgłaszanych przez opiekunów
i rodziny pacjentów potrzeb, tak, aby oferta edukacyjna była zgodna z ich praktycznymi oczekiwaniami.

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DZIENNEGO DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W KUP
PO ZAKOŃCZENIU PILOTAŻOWEGO PROJEKTU

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości - tj. od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021r. – Stobrawskie Centrum Medyczne zapewnia  gotowość  do  dalszego  świadczenia  usług 
w  takim  samym  zakresie  jak  dotychczas, jednakże  w  związku  z  brakiem  kontynuacji finansowania  ze  środków  publicznych  świadczone usługi są odpłatne.

Dzień pobytu terapeutycznego w Dziennym Domu Opieki Medycznej wynosi 115 zł.

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.

Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki (II śniadanie i obiad) w trakcie dziennego pobytu.

O przyjęcie do DDOM mogą ubiegać się osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM  możne wystawić lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub lekarz oddziału szpitalnego  wydane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala.

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Szczegółowe informacje: tel. 77/40-32-850, e-mail: sekretariat@szpital-kup.eu

 

 

            Pragniemy Państwa poinformować, iż od 1 grudnia 2016 r. w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z/s w Kup zostaje uruchomiony Dzienny Dom Opieki Medycznej. 
Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej jest efektem udziału Stobrawskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z/s w Kup  w pilotażowym projekcie realizowanym  w oparciu o konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia, w  ramach V Osi priorytetowej "Wsparcie dla obszaru zdrowia”, Działania 5.2 Działania projakościowe 
i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Wartość projektu wynosi 999 990,00 zł ,

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to: 842 791,57 zł.

 

GŁÓWNYM  CELEM  PROJEKTU  JEST: 
udostępnienie wysokiej jakości usług zdrowotnych opieki pozaszpitalnej,  skierowanych do osób niesamodzielnych, szczególnie w wieku 65 +.

 

REALIZACJA PROJEKTU PRZYCZYNI SIĘ DO:

   1. poprawy jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych

      kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,

   2. rozwoju sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,

   3. rozwoju nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,

   4. poprawy stanu zdrowia osób niesamodzielnych,

   5. zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach

      ambulatoryjnych.

 

PLANOWANE EFEKTY: 
Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych           w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług zdrowotnych. Pobyt w  Dziennym Domu Opieki Medycznej   przyczyni się do poprawy stanu zdrowia pacjentów poprzez rozpoczęcie terapii, rehabilitacji, dobranie i stosowanie odpowiedniej diety, stymulowanie aktywności psychofizycznej i poznawczej.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE:

Kto może skorzystać z Dziennego Domu Opieki Medycznej

Programem będą objęte osoby, których stan zdrowia nie pozwala na pozostanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie 
nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęte osoby:

   1. Powyżej 65 roku życia, które w ocenie skali samodzielności Barthel otrzymały od 40 do 65 punktów.

   2.Bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki

      pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających

      i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej,

      a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej.

   3. Osoby, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu

      leczenia szpitalnego,

   4. Posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

   5. Osoby będące mieszkańcami gmin: Dobrzeń Wielki, Popielowa, Murowa, Łubnian, Pokoju.

 

Kto nie może być pacjentem Dziennego Domu Opieki Medycznej

     Ze wsparcia wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka  lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych,    a także osoby korzystające ze świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

Jakie wsparcie można uzyskać w Dziennym Domu Opieki Medycznej

   1. Korzystanie ze świadczeń w DDOM jest nieodpłatne w okresie realizacji projektu  tj.: od 01.12.2016r.

      do 31.05.2018r.

   2. DDOM prowadzony jest w SCM w Kup, przy ul. Karola Miarki 14.

   3. DDOM funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, przez 8 godzin dziennie  od godz. 8.00

      do 16.00. dla max. 15 osób.

   4. Czas pobytu będzie ustalany przez Zespół Terapeutyczny indywidualnie dla każdego pacjenta i będzie

      trwał minimalnie 30 dni roboczych, a maksymalnie 120 dni roboczych.

   5. DDOM będzie zapewniał opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych połączoną

      z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów

      poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach domu

      opieki medycznej należą:

         - opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,

         - doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

         - stymulacja procesów poznawczych,

         - terapia zajęciowa,

         - rehabilitacja ruchowa,

         - przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

         - zapewnienie w koniecznym zakresie niezbędnych badań i konsultacji lekarskich uzasadnionych

           zleceniem realizacji przez zespół terapeutyczny.

   6. Pacjenci mają zapewnione wyżywienie – jeden posiłek dziennie – obiad.

 

Zasady rekrutacji

Aby stać się pacjentem DDOM należy spełnić wszystkie kryteria przyjęcia opisane powyżej oraz złożyć:

   - skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej (zał. nr 1) wystawione przez lekarza oddziału

      szpitalnego, wydane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala lub lekarza POZ,

   - kartę oceny stanu zdrowia wg skali Barthel  wystawione przez lekarza POZ lub w przypadku

      pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

      udzielającego świadczeń w szpitalu (zał. nr 2),

   - kopię karty informacyjnej /wypisu ze szpitala nie starszą niż 12 miesięcy przed datą skierowania

      do DDOM,

   - oświadczenie o braku przeciwwskazań wyłączających z możliwości korzystania ze świadczeń DDOM

      i oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

      publicznych (zał. nr 3),

   - zgodę i zobowiązanie rodziny/pacjenta do współpracy (zał. nr 4),

   - oświadczenie  udziału w projekcie (zał. nr 5).

Powyższe druki można pobrać również w sekretariacie SCM, przy ulicy Szpitalnej 10, (budynek byłej poradni).

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście przez pacjenta, rodzinę bądź jego opiekuna lub przesłane pocztą na adres: Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z/s w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup, z dopiskiem „ DDOM”.


Wszelkie pytania na temat rekrutacji i funkcjonowania DDOM można przesyłać drogą elektroniczną na adres: 

ddom@szpital-kup.eu

 

lub pod numerem telefonu:

tel. 77/40 65 462


O przyjęciu decyduje spełnienie wszystkich kryteriów przyjęcia oraz kolejność zgłoszeń. Rekrutacja prowadzona będzie w trybie ciągłym.   Na wszystkie złożone wnioski wyślemy odpowiedź o zakwalifikowaniu /bądź nie zakwalifikowaniu/ do projektu w formie listownej. 

Osoba, która chciałaby skorzystać z opieki w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej powinna zapoznać się z:

-> Regulaminem Organizacyjnym DDOM

-> Regulaminem Rekrutacji

 

 

Główne etapy projektu:

     - Przygotowanie procedur i organizacji pracy DDOM: 08.11.2016r.

     - Prowadzenie rekrutacji do DDOM:  od 8.11.2016r. (proces ciągły)

     - Utworzenie wyodrębnionej w strukturze SCM sp. z o. o. z/s w Kup komórki organizacyjnej

       (15.11.2016r.)

     - Przygotowanie infrastruktury DDOM: 25.11.2016r.

     - Wyposażenie DDOM: 28.11.2016r.

     - Prowadzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej: 01.12.2016r. – 31.05.2018r.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój