Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Solary

„Inwestujemy w Twoją Przyszłość”

Pod takim hasłem Zespół Szpitali w Kup zrealizował projekt pn.:

Przebudowa instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w Zespole Szpitali w Kup z zastosowaniem kolektorów słonecznych, w budynkach Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Pokoju i Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup”

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
 na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś priorytetowa RPOP.04.00.00 Ochrona Środowiska

Działanie RPOP.04.03.00 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii

 Całkowita wartość projektu wyniosła: 768 930,59 zł

                    Dofinansowanie projektu: 580 820,82 zł 
Umowa Nr: RPOP.04.03.00–16-011/12-00 z dnia 29.03.2013 r.

Celem projektu było wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach Zespołu Szpitali oraz ograniczenie emisji pyłów i gazów do atmosfery. Montaż kolektorów słonecznych przyczyni się do pozyskania oszczędności z tytułu obniżenia opłat za zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój