Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Informujemy, że z dniem 31 maja 2018r. zakończyliśmy realizację  pilotażowego projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie uczestniczyło 95 osób, w tym: 60 kobiet i 35 mężczyzn.
Opieką objęci zostali pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. mieszkający na   terenie powiatu opolskiego i namysłowskiego. 

W warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, mogli oni korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych
i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Pacjenci byli przywożeni i odwożeni zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz otrzymywali posiłki ( II śniadanie
 i obiad) w trakcie dziennego pobytu.

W czasie realizacji projektu dla 40 członków rodzin pacjentów ( 8 mężczyzn i 32 kobiet)  zostały przeprowadzone działania edukacyjne prowadzone przez psychologa, pielęgniarkę oraz dietetyka mające na celu wsparcie członków rodzin, opiekunów, którzy znaleźli się w nowej sytuacji – opieka nad osobą niesamodzielną. Tematyka szkoleń była dostosowywana do zgłaszanych przez opiekunów
i rodziny pacjentów potrzeb, tak, aby oferta edukacyjna była zgodna z ich praktycznymi oczekiwaniami.

MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DZIENNEGO DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W KUP
PO ZAKOŃCZENIU PILOTAŻOWEGO PROJEKTU

Pomimo zakończenia realizacji projektu, w okresie tzw. trwałości - tj. od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021r. – Stobrawskie Centrum Medyczne zapewnia  gotowość  do  dalszego  świadczenia  usług 
w  takim  samym  zakresie  jak  dotychczas, jednakże  w  związku  z  brakiem  kontynuacji finansowania  ze  środków  publicznych  świadczone usługi są odpłatne.

Dzień pobytu terapeutycznego w Dziennym Domu Opieki Medycznej wynosi 115 zł.

Udzielanie świadczeń rozpocznie się po zebraniu grupy minimum 10 osób.

Osoby korzystające ze świadczeń będą przywożone i odwożone zorganizowanym przez szpital środkiem transportu oraz będą otrzymywać posiłki (II śniadanie i obiad) w trakcie dziennego pobytu.

O przyjęcie do DDOM mogą ubiegać się osoby bezpośrednio po przebytej hospitalizacji jak również osoby, które w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystały ze świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego i w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel muszą mieścić się w granicach 40-65 punktów oraz posiadać prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Skierowanie do DDOM  możne wystawić lekarz pierwszego kontaktu (POZ) lub lekarz oddziału szpitalnego  wydane w dniu wypisu pacjenta ze szpitala.

Zachęcamy do korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej.
Szczegółowe informacje: tel. 77/40-32-850, e-mail: sekretariat@szpital-kup.eu

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój