Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ENDOSKOPIA

 

 

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup realizuje projekt p.n.:

 „ Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w tym nowotworów złośliwych poprzez zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych Szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego oraz modernizacja zespołu pracowni endoskopowych”.

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach:

Działania      10.01   -  Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług

Poddziałania 10.1.1  -  Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców

 Nr ew. wniosku: RPOP.10.01.01–16-0043/17

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 989 100,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 1 323 338,28 zł

Wkład własny: 665 761,72 zł

 

Opis projektu: zakup sprzętu medycznego dla pracowni diagnostycznych oraz odpowiednie przystosowanie pomieszczeń zespołu pracowni endoskopowych w celu osiągnięcia  zwiększenia jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów.

Cel projektu: podniesienie jakości i komfortu badań w zakresie diagnostyki endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia i bronchoskopia); poprawa dostępności do usług medycznych
w zakresie diagnostyki endoskopowej.

Planowane efekty: wzrost dostępności do  usług medycznych, poprzez skrócenie czasu oczekiwania pacjenta na diagnostykę endoskopową, wzrost poziomu bezpieczeństwa wykonywanej diagnostyki ( ograniczenie ryzyka zakażeń i powikłań), poprawa jakości wykonywanej diagnostyki oraz wzrost komfortu pacjenta podczas badania, poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miejscowości i gminy.

Projekt zrealizowany.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój