Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

 

 

Stobrawskie Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Kup realizuje projekt p.n.:

 „Poprawa ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi
w oddziałach i pracowniach Szpitala w Kup Stobrawskiego Centrum Medycznego sp. z o. o poprzez zakup sprzętu medycznego i modernizację oddziału chorób wewnętrznych - Etap I SEGMENT A”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach:

Działania      10.01   -  Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług

Poddziałania 10.1.1  -  Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców

 Nr ew. wniosku: RPOP.10.01.01–16-0042/17

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 534 080,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 1 548 325,50 zł

Wkład własny: 985 754,50 zł

Opis projektu: wyposażenie w nowy sprzęt medyczny oddziałów i pracowni  szpitala w Kup oraz odpowiednie przystosowanie pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych Szpitala w Kup w celu zwiększenia wydajności leczenia  osób starszych.

Cel projektu: wzrost dostępności  usług medycznych świadczonych dla osób starszych, poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, wzrost wydajności usług medycznych skierowanych dla osób starszych, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miejscowości, gminy, powiatu.

Planowane efekty:  poprawa jakości diagnostyki szpitalnej, optymalizacja  terapii, obniżenie kosztów leczenia, skrócenie czasu pobytu pacjenta na oddziale, zwiększenie ilości przyjmowanych pacjentów zgodnie z potrzebami medycznymi populacji poprzez  wyposażenie w nowy sprzęt medyczny oddziałów szpitala i pracowni.

 

Projekt zrealizowany.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój