Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Regulamin uczestnika projektu

OPOLSKA REHABILITACJA POCOVIDOWA

zdrowe opolskie

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu dokonania zgłoszenia, musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Uczestnik jest mieszkańcem województwa opolskiego.
 3. Uczestnik odczuwa skutki wskazujące na powikłania po przebytym COVID-19.
 4. Uczestnik wyraża świadomą zgodę na udział w projekcie.
 5. Uczestnik nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze finansowanym ze źródeł publicznych.
 6. Uczestnik projektu będzie aktywnie współpracował w celu poprawy stanu swojego zdrowia.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji projektu, zapoznał się i akceptuje poniższą klauzulę informacyjną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z poźn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Kup jest Pan Beata Duda, kontakt: iod@szpital-kup.eu , telefon: 77) 403 28 60
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji projektu Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uczestniczące w projekcie;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Artykuły powiązane

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój