Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

UWAGA!

Informacji o stanie zdrowia pacjenta nie udziela się telefonicznie.

 

  1. Każdy pacjent oraz osoba wskazana przez pacjenta (na pierwszej stronie historii choroby potwierdzony własnoręcznym podpisem) ma prawo do pełnej informacji o swoim stanie zdrowia oraz wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta na każdym etapie procesu leczniczego i diagnostycznego.
  1. Informacji ustnych o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz kierujący oddziałem, lub lekarz prowadzący od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. W sytuacjach nagłych informacji udziela również lekarz dyżurny całodobowo.
  1. Każdy pacjent w ciągu 12 godzin od przyjęcia na oddział ma przedstawiony i wyjaśniony, w sposób zrozumiały w formie ustnej przez lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego: cel hospitalizacji, plan postępowania diagnostycznego lub  leczniczego. Proces diagnostyczny lub leczniczy, w miarę uzyskiwania nowych danych, badań, może być modyfikowany. Pacjent jest informowany o tych zmianach  na bieżąco i jest dokonany odpowiedni wpis w dokumentacji medycznej pacjenta wraz  z modyfikacją.

 

Przekazywanie informacji w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta

 

  1. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, powodującego zagrożenie jego życia, szpital obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez chorego osobę lub instytucję, jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego i odnotować ten fakt w dokumentacji pacjenta.
  1. Informację na temat pogorszenia stanu zdrowia pacjenta przekazuje osoba kierująca oddziałem, lekarz prowadzący lub lekarz dyżurny.
  1. W przypadku braku możliwości kontaktu z rodziną pacjenta procedurę poszukiwania rodziny wdraża pracownik socjalny zatrudniony przez SCM Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój