Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Rehabilitacja domowa

REHABILITACJA W WARUNKACH DOMOWYCH

 

Kontakt: Aneta Wiench, tel.77 4274784, e-mail: aneta.wiench@szpital-kup.eu

 

Czym jest rehabilitacja w warunkach domowych?

Rehabilitacja w warunkach domowych, to udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji pacjentom, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.


Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:  

  1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;  

  2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi
    5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności, zwanej dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;  

  3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;  

  4. chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;  

  5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;  

  6. złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;  

  7. osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym. 

Czas trwania rehabilitacji w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kto wystawia skierowanie ?

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej(POZ) lub inny lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji w domu pacjenta musi być odnotowana w treści skierowania.

 

Pacjenci z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przyjmowani są poza kolejnością. 
Dokumenty potwierdzające uprawnienia to:

1. Orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:

a) powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

b) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Za równorzędne z ww. orzeczeniami uznaje się:

a) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez
Komisje Lekarskie ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia;

b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji wydane
przez lekarza orzecznika ZUS;

c) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza
orzecznika ZUS;

d) orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
pod warunkiem uzyskania przez daną osobę prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydane
przez KRUS przed 1 stycznia 1998 r.;

e) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wydane przez komisje lekarskie
podległe MON lub MSWiA, przed 1 stycznia 1998 r., na podstawie odrębnych przepisów
dotyczących niezdolności do służby.

 

 

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój