Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szpital ma obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi i opiekunom prawnym lub faktycznym.

Pacjent przy przyjęciu upoważnia osoby, którym dokumentacja medyczna może być udostępniona zarówna za życia, jak i po jego śmierci.


Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi do wglądu na jego ustną prośbę lub na pisemny wniosek lub jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie  przez niego upoważnionej; natomiast w razie śmierci pacjenta – na pisemny wniosek osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nagłej śmierci pacjenta (jeżeli nie zdążył upoważnić osobę do wglądu lub odebrania dokumentacji), najbliższa rodzina, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny musi mieć orzeczenie sądowe upoważniające go do dostępu do dokumentacji medycznej.

 

1. Dokumentacja udostępniana jest na miejscu w szpitalu w obecności personelu medycznego w godzinach nie zakłócających jego pracy w oddziale.

2. Wgląd do dokumentacji odbywa się bez udziału innych pacjentów, z zachowaniem zasad prywatności.

3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez sporządzanie wyciągów, odpisów lub kopii potwierdzonych za zgodność oryginałem.

 

Za udostępnienie dokumentacji medycznej szpital pobiera opłatę. Jej wysokość reguluje Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 28 ust. 4.

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój