Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

ZASADY ODWIEDZIN CHORYCH W SCM

ODWIEDZINY  CHORYCH W STOBRAWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM

odbywają się na następujących zasadach:

Odwiedziny pacjentów, którzy przebywają w Szpitalach  w Kup i Pokoju odbywają się codziennie w godzinach 13.00 - 18.00 z uwzględnieniem poniższych warunków:

1. Na Oddziale Chorób Płuc – odcinek gruźlicy obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin. Pacjenci mogą kontaktować się z najbliższymi poprzez telefon w rozmównicy oddziału lub u pielęgniarki oddziału.

2. W przypadku odwiedzin na Sali Wzmożonego Nadzoru w Oddziale Chorób Wewnętrznych personel medyczny ma prawo ograniczyć liczbę osób odwiedzających oraz żądać od odwiedzających podporządkowania się poleceniom personelu medycznego.

3. Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób niezakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów.

4. Podczas odwiedzin należy przestrzegać zasad sanitarnych obowiązujących w SCM:

a) zakrywać nos i usta maseczką,

b) zdezynfekować ręce przed wejściem do oddziału i po wyjściu z oddziału,

c) zachować dystans 1,5 metra od innych osób.

5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno–epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających na tej samej sali chorych odwiedziny mogą być w różnym  zakresie ograniczone przez Kierownika Oddziału.

6. W przypadku wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych Kierownik Oddziału w porozumieniu z Dyrektorem ds. Lecznictwa ma prawo wstrzymać czasowo odwiedziny na oddziale. Dyrektor ds. Lecznictwa ma prawo wstrzymać odwiedziny w całym szpitalu. Informacja o takiej decyzji jest wywieszona w ogólnie dostępnym  i widocznym miejscu.

7. Jednego pacjenta może odwiedzać tylko 1 osoba max. 30 minut.

8. Dopuszcza się odwiedziny indywidualne poza wyznaczonymi godzinami za zgodą Kierownika Oddziału lub w razie jego nieobecności lekarza dyżurnego.

9. Odwiedzający ma obowiązek zachować ciszę i spokój.

10. Odwiedzający mają zakaz:

- manipulowania medyczną aparaturą, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi,
- wnoszenie na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających,
- odwiedzin w stanie nietrzeźwym,
- wprowadzenia i przynoszenia zwierząt,
- palenia tytoniu na terenie szpitala,
- oddalania się z pacjentem poza teren szpitala bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki,
- siadania na łóżkach szpitalnych.

11. Nie wolno wychodzić poza oddział z pacjentem bez wiedzy personelu  oddziału.

12. Osoba odwiedzająca ma obowiązek podporządkować się poleceniom personelu szpitalnego.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój