Adres:

ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

RODO - dla pacjenta

Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych pacjentów

w Stobrawskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą w Kup

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informuję, że w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. z siedzibą w Kup, przy ul. Karola Miarki 14; 46-082 Kup staje się administratorem danych osobowych pacjentów.

W związku z powyższym chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka istotnych informacji dotyczących zasad przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 1. Kontakt z nami możliwy jest także telefonicznie pod nr 77 40 32 858, lub drogą elektroniczną na adres e-mail iod@szpital-kup.eu.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia Państwu świadczeń zdrowotnych.
 2. Podane przez Państwo dane osobowe przetwarzane są w celu:
 1. udzielania świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h RODO (w celu diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia i zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej),
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na administratorze (np. przepisy podatkowe w związku z zapłatą za świadczenie opieki zdrowotnej, np. przepisy dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane:
 4. przez okres wskazany w przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej, tj.:

- 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu – archiwalna dokumentacja podmiotu leczniczego,

- 30 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon – w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,

- 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie – w przypadku zdjęć rentgenowskich,

- 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania – w przypadku skierowań i zleceń,

 1. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła płatność za świadczenie opieki zdrowotnej, przy czym okres ten może zostać wydłużony w związku z koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń.
 2. Dostęp do Państwa danych osobowych mają podmioty, które utrzymują system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, podmioty lecznicze, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia procesu leczenia, uzupełniające usługi świadczone przez administratora.  
 3. Jako Podmioty danych mają Państwo prawo do:
 4. dostępu do swoich danych osobowych (czyli sprawdzenia, jakie dane są przez nas przetwarzane),
 5. sprostowania danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są nieprawidłowe),
 6. uzupełnienia danych osobowych (w sytuacji, gdyby okazało się, że są niekompletne),
 7. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (będziemy wówczas mogli jedynie przechowywać Państwa dane osobowe),
 8. usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, np. tych, o których mowa w pkt 4.
 9. Z praw, o których mowa w pkt 6 (skorzystanie z prawa przysługującego Podmiotowi danych), można skorzystać wysyłając e-maila na adres: iod@szpital-kup.eu.
 10. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony.
 11. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Lokalizacja

Szpital w Kup
ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup
Szpital w Pokoju
ul. Namysłowska 22, 46-034 Pokój